INTERESTING LINKS.
INTERESSANTE LINKS.

FISHEYE-PHOTOGRAPHY -- FISHEYE-FOTOGRAFIE

Dan Slater
Technically really the most famous fisheye-specialist. He realised the unic "Spherecam" 360°-camera, based on 2 Nikon 6 mm-lenses.
Technisch gezien dé fisheye-specialist bij uitstek. Hij realiseerde de unieke "Spherecam", een 360°-camera op basis van 2 Nikon 6 mm-objectieven.

The Fish List
A nice and clear overview of new and old fisheye lenses by Willem-Jan Markerink.
A fijn en duidelijk overzicht van nieuwe en oude fisheye lenzen door Willem-Jan Markerink.

Fisheye-Nikkor lenses
Site with very detailed information about all Nikon fisheyes then and now, including the really majestic 220°-lens 6 mm 2.8, which I'm really dreaming of !
Site met zeer uitgebreide informatie over alle fisheye-lenzen van Nikon vroeger en nu. Met ondermeer de majestueuse 220°-lens 6 mm 2.8, waar ik werkelijk van droom !

PANORAMIC PHOTOGRAPHY -- PANORAMA-FOTOGRAFIE

Nick Meers
Real specialist in panoramic photography. Besides many other books he's already published, "Stretch, the World of Panoramic Photography" (RotoVision) is an absolute must. See preview of the book on his site.
Specialist bij uitstek wat panorama-fotografie betreft. Behalve heelwat andere boeken die hij reeds publiceerde, is "Panoramafotografie" (uitgeverij Librero), een absolute must (Engelstalige versie "Stretch, the World of Panoramic Photography", uitgeverij RotoVision). Een introductie van het boek is te vinden op zijn site.

Paolo Pellizzari
A very creative photographer. Especially his panoramic pictures, so well composed and so dynamic, are real highlights. To know what this means, have a look to his serie "The tours of the world - Les tours du monde".
Een bijzonder creatieve fotograaf. Vooral zijn panoramische beelden zijn echte referenties in beeldopbouw en dynamiek. Kijk maar eens bijvoorbeeld naar zijn reeks "The tours of the world - Les tours du monde".

PHOTOGROUPS -- FOTOGROEPEN

Foto Total
The photogroup of which I'm chairman, started at the end of 2004, where friendship is at least even important as photography. Since the end of 2012 I'm as well the webmaster.
De fotogroep waar ik voorzitter van ben, opgestart eind 2004, waarin vriendschap minstens even belangrijk is als fotografie. Sinds eind 2012 ben ik ook de webmaster.

Fotogroep De Sluiter
Captivating photogroup from the Netherlands. Exchange meetings between De Sluiter and Foto Total have taken place in 2005 en 2006.
Boeiende fotogroep uit Nederland. In 2005 en 2006 vonden uitwisselende samenkomsten tussen De Sluiter en Foto Total plaats.

Photo club Le Grenier + Imag'In Action
Nice photogroup of Carnières (Walloon part of Belgium). Exchange started by a coincidence in 2008, I bought through E-Bay a macro lens and the seller appeared to be the chairman of Le Grenier. Through Le Grenier we came as well in contact with Imag'In Action, a photo group in Le Quesnoy (North of France, no website). Our 3 clubs have already organised several joined photo activity days.
Fijne fotogroep van Carnières (Wallonië). Uitwisseling startte in 2008 toevallig, toen ik een macro-lens kcoht via E-Bay en de verkoper de voorzitter van Le Grenier bleek te zijn. Via Le Grenier kwamen we ook in contact met Imag'In Action, een fotogroep in Le Quesnoy (Noord-Frankrijk, geen website). Onze 3 clubs hebben samen al diverse fotodagen georganiseerd.

Difoto Tongeren
The first photogroup (Tongeren, Belgium) I belonged to, from 1994 to 2000 and chairman in the last 4 years. It's nice to see some members back now and then, at a diction or an exposition !
De eerste fotogroep (Tongeren, België) waar ik lid van was, tussen 1994 en 2000, de laatste 4 jaar als voorzitter. Fijn om sommige leden nu en dan eens terug te zien, bij een voordracht of een tentoonstelling !

PHOTOGRAPHERS -- FOTOGRAFEN

Ania Farman
Very talented Polish photographer, and chairman of photogroup GAFA in Gniezno, Poland. In 2006 we mad pictures together in the steamloc restore depot of Gniezno. In juin 2012, Ania has exposed with Foto Total in Hasselt, together with Pawel Kostusiak, some other GAFA-members and M & M Dudko.
Zeer getalenteerde Poolse fotografe en voorzitter van fotogroep GAFA in Gniezno, Polen. In 2006 maakten we gezamenlijk foto's in het stoomlocdepot van Gniezno.
In juni 2012 heeft Ania samen met Pawel Kostusiak, nog enkele andere GAFA-leden alsook M & M Dudko geëxposeerd met Foto Total in Hasselt.

Miroslaw & Miroslawa Dudko
Very befriended couple from Gniezno (Poland), particularly strong in graphic interpretation of photography. And, together with their daughter Sylwia and their son Sebastian, they are so enthousiast and hospitable each time when I go to Poland. In 2012 they exposed in Hasselt together with GAFA and Foto Total.
Zeer bevriend echtpaar uit Gniezno (Polen), vooral sterk in grafische interpretatie van fotografie. En, samen met hun dochter Sylwia en zoon Sebastian, zijn ze steeds even enthousiast en gastvrij wanneer ik in Polen vertoef. In 2012 stelden ze in Hasselt tentoon samen met GAFA en Foto Total.

Fotostudio Leemans
The profession and the hobby of Pol Leemans are the same : photography. Together with his son Dirk, he runs an elaborated studio, using the most advanced digital technologies. Pol is the former chairman of photogroup Park-Heverlea.
Pol Leemans zijn beroep en hobby zijn dezelfde : fotografie. Samen met zijn zoon Dirk heeft hij een uitgebreide studio en werkt hij met de modernste digitale technieken. Pol is voormalig voorzitter van fotogroep Park-Heverlea.

PHOTOGRAPHY MISCELLANEOUS -- FOTOGRAFIE DIVERSEN

MOK Gniezno
Cultural Centre in Gniezno where Foto Total is very welcome to expose pictures, just like in april 2005 (click here) and december 2006. Do certainly have a look under "galeria" to see pictures of different local photographers, among them Pawel Kostusiak, director of the MOK and also member of photo group GAFA.
Cultureel Centrum in Gniezno waar Foto Total erg welkom is om tentoon te stellen, zoals in april 2005 (klik hier) en in december 2006. Klik zeker eens op "Galeria" voor de beelden van diverse plaatselijke fotografen, onder wie Pawel Kostusiak, directeur van het MOK en tevens lid van fotogroep GAFA.

<< back to menu -- terug naar menu