NEWS & UPDATES.
NIEUWS & UPDATES.

25 dec 2018: Circular fisheye pictures - circulaire fisheye foto's
Sorry that no new pictures have been appeared since March, I'll make it up with a selection of my circular fisheye pictures since 2004.
Sorry dat er sinds maart geen nieuwe reeks verscheen, we maken het goed met een selectie van mijn circulaire fisheye foto's sinds 2004.

12 mar 2018: Wuppertaler Schwebebahn
The oldest hanging monorail in the entire world, but at once still intensively in use, moving annually over 25 million passengers.
De oudste hangende monorail ter wereld, maar tegelijk nog steeds zeer intensief gebruikt met meer dan 25 miljoen passagiers per jaar.

16 dec 2017: Tiger and Turtle, Duisburg
As promised, hereby another series still in 2017. Enjoy
"Tiger and Turtle", an awesome walkable work of art in Duisburg.
Zoals beloofd nog een reeksje voor eind 2017. Geniet van "Tiger and Turtle", een schitterend beloopbaar kunstwerk in Duisburg.

19 nov 2017: Aeneas Wilder #158 Borgloon
Sorry for no updates since about a year. Time, time, time ... But promised, after this series, another one will appear before the end off this year.

Sorry dat er bijna een jaar lang geen update was. Tijd, tijd, tijd ... Maar beloofd, na deze serie komt er vóór het eind van dit jaar nog een andere.

24 dec 2016: Dampflokmuseum Hermeskeil in sepia
As pro
mised last month, for even some more nostalgia.
Zoals vorige maand beloofd, voor nog wat extra nostalgie.

24 nov 2016: Dampflokmuseum Hermeskeil
Dozens of steam locs saved from scrapp, but however fighting against rust.
Next month you'll see the same series appear in sepia.
Tientallen stoomlocomotieven gered van de sloop, maar echter ook vechtend tegen roest. Volgende maand komt dezelfde reeks in sepia.

22 may 2016: Kiwanis K-Dolls in Hasselt
Open-air exhibition of large artistic painted dolls, auction 27 May 2016 for a good cause.
Openlucht tentoonstelling van grote artistiek beschilderde poppen, geveild op 27 mei 2016 voor een goed doel.

26 mar 2016: nuclear bunker in Kall-Urft - atoombunker te Kall-Urft
The first quarter of the year is already behind us, so it's really time for a new picture series !
Het eerste kwartaal van het jaar is al om, dus hoog tijd voor een nieuwe fotoreeks !

19 dec 2015 : cooling tower in green - koeltoren in het groen
The advantage of leave at the end of the year: to catch up what had to wait during the year. See here already a new series after only one week.
Het voordeel van eindejaarsverlof: kunnen inhalen wat in de loop van het jaar moest wachten. Zie hier na slechts een week al een nieuwe reeks.

12 dec 2015 : shopping center Stary Browar - winkelcentrum Stary Browar
A lack of time again for the website, but finally here a new series about a very remarkable renovation project in Poznan.
Weer te weinig tijd gehad voor de website, maar hier dan toch een nieuwe reeks over een zeer opmerkelijk renovatieproject in Poznan.

20 apr 2015 : succulents - vetplantjes
Photographed in 2013 and one of the pictures was background for New Years wishes 2014. See here as well the other ones!
Gefotografeerd in 2013 en één van de foto's was de achtergrond van de nieuwjaarswensen voor 2014. Hier zijn ook de andere!

29 dec 2014 : glass eyes & new year wishes - glazen ogen & nieuwjaarswensen
At long last a new picture series, after 3 years. Much too busy but next series will appear sooner !
Eindelijk een nieuwe fotoreeks, dat was 3 jaar geleden. Veel te druk maar de volgende reeksen komen sneller !

28 dec 2013 : happy new year wishes for 2014 - nieuwjaarswensen voor 2014
Unlike what's usual on this website, the new year picture is no fisheye or wide angle, but a macro of succulent plants, measuring only about 1 inch in reality. The planned conversion of this website from 800 x 600 to 1024 x 768 pixels still needs to be done, but this makes certainly no obstruction to enjoy (as I hope) the pictures.
De nieuwjaarsfoto is, ongebruikelijk op deze website, geen fisheye of breedhoek, maar een macro van vet-plantjes die in werkelijkheid slechts 2,5 cm groot zijn. De geplande omzetting van deze site van 800 x 600 naar 1024 x 768 pixels moet nog gebeuren, maar staat het genieten (hoop ik althans) van de foto's uiteraard niet in de weg.

23 sep 2012 : one.com
No new pictures published this year, but an important problem has been solved : a lack of webspace, preventing to show new series unless to remove older ones. But moving to one.com, 5 GB of space became available, so all removed pictures series have again be put online.
Dit jaar nog geen nieuwe foto's gepubliceerd, maar wel een belangrijk probleem opgelost : een tekort aan webruimte, waardoor enkel nieuwe series getoond konden als er tegelijkertijd oudere verwijderd werden. Door verhuis naar one.com kwam 5 GB beschikbaar, zodat alle materiaal terug online kon worden gezet.

28 dec 2011 : Woudagemaal
After about 1,5 year of non activity on this website, simply due to a lack of time, here's finally a new picture serie about this very unique steam-powered pumping station in the Netherlands. The "non-activity" just concerns the website, but for the photography itself it was a real productive period. Which means that we have some more series prepared to appear in 2012 !
Na zowat 1,5 jaar non-actief op deze website, simpelweg wegens tijdgebrek, is hier dan eindelijk een nieuwe fotoreeks over dit zeer unieke stoom-aangedreven gemaal in Nederland. Dat "non-actief" slaat enkel op de website, want voor de fotografie was het een zeer productieve periode. Dit betekent dan ook dat er enkele bijkomende reeksen in de steigers staan om in 2012 te publiceren !

15 aug 2010 : Philharmony Luxembourg
A remarkable architectural building with 823 white steel colums. By the way, sorry that you had to wait several months to see a new picture serie, due tu a very busy time.
Een architectonisch opmerkelijk gebouw met 823 witte stalen kolommen. Overigens, excuses dat je maanden moest wachten om een nieuwe fotoserie te zien, te wijten aan een erg drukke periode.

26 dec 2009 : Sony Center Berlin
At last something new on the website since March, after having been very busy for my work as well as for the november-exposition of Foto Total. It's a triptych about the Sony Center in Berlin. After analogue photographing for years, see here my first pictures made with a digital fullframe-camera !
Eindelijk nog eens iets aan de website gedaan sinds maart, na een heel erg drukke periode voor het werk en voor de november-tentoonstelling van Foto Total. Een drieluik van het Sony Center in Berlijn. Na jarenlang analoge fotografie, ziehier mijn eerste foto's met een digitaal fullframe-toestel !

1 mar 2009 : Landschaftspark Duisburg-Nord - in blue - in het blauw
Some extra nostalgia with this former Thyssen ironworks picture serie, now with the pictures showed in monochrome blue.
Wat extra nostalgie met deze serie over het voormalige hoogovencomplex van Thyssen, nu gepresenteerd in monochroom blauw.

1 jan 2009 : Landschaftspark Duisburg-Nord
A Thyssen ironworks site, closed down in 1985 and meanwhile turned into an original multifunctional park.
Een hoogovencomplex van Thyssen, stilgelegd in 1985, nu een origineel multifunctioneel park.

1 sep 2008 : The lake of Lednicki - Het meer van Lednicki
Picture serie about the lake of Lednicki in Poland.
Fotoreeks over het meer van Lednicki in Polen.

22 juin 2008 : Three valleys steam train insepia - Stoomtrein der drie valleien in sepia
For some more nostalgia, here a sepia version of this picture serie.
Voor wat extra nostalgie, hier een versie in sepia van deze fotoserie.

17 may 2008 : Three valleys steam train - Stoomtrein der drie valleien
A picture serie about the former Belgian railway-line Mariembourg-Treignes, runned with steam traction by the association CFV3V.
Fotoreeks over de voormalige Belgische spoorweglijn Mariembourg-Treignes, uitgebaat met stoomtractie door de vereniging CFV3V.

16 feb 2008 : Zollverein Essen in monochrome red - in monochroom rood
Besides the colour pictures, see now a monochrome red version, to underline the nostalgic character of the Zollverein complex. The choise for red is not so rash as it seems, as it is the main painting shade of all iron & steel there.
Naast de kleurfoto's, nu een versie in monochroom rood, om het nostalgisch karakter van het Zollverein-complex te benadrukken. De keuze voor rood is niet zo willekeurig als je zou denken, want het is de hoofdkleur van de verf op alle ijzer en staal aldaar.

25 dec 2007 : Zollverein Essen
Sorry that it was so long before these new pictures (time, time, time ...), but here there are as a christmas present for you: the former coalmine & colliery complex "Zollverein" in Essen, Germany.
Sorry dat het zo lang duurde voor deze nieuwe foto's (tijd, tijd, tijd ...), maar hier zijn ze dan toch als een kerstgeschenk voor jullie: het voormalige steenkool & cokesovencomplex "Zollverein" in Essen (Duitsland).

12 may 2007 : Polish steamlocs 2006 - Poolse stoomlocs 2006 in sepia
New pictures (december 2006) of the steamloc depot/restore site in Gniezno (Poland). Nostalgia in sepia !
Nieuwe foto's (december 2006) van het stoomloc depot/werkplaats in Gniezno (Polen). Nostalgie in sepia !

01 feb 2007 : new wallpapers - nieuwe achtergronden
This time, 4 new wallpapers/screensavers have been added, out from the 2 last new series : a color and a sepia picture of the disappeared Holtum convent farm, as well as 2 color pictures of the LTV old tractor show. To go immediately to this item, click here ...
Deze keer zijn 4 nieuwe achtergronden/schermbeveiligers toegevoegd, uit de 2 nieuwste series : een foto in kleur en in sepia van de verdwenen kloosterboerderij in Holtum, alsook 2 kleurenfoto's van de LTV oude tractorenshow. Om dit item onmiddellijk te bekijken, klik hier ...

25 dec 2006 : Holtum convent farm - kloosterboerderij in sepia
As a christmas and new year present for you, see here a special sepia version of the Holtum picture serie.
Als kerst- en nieuwjaarsgeschenk voor jou, zie hier een speciale versie in sepia van de Holtum-fotoserie.

04 dec 2006 - 05 jan 2007 : exposition in Poland - tentoonstelling in Polen
See more information about this under the item "Martin's expositions".
Meer informatie hierover vind je onder het item "Martin's tentoonstellingen"

01 oct 2006 : Holtum convent farm - kloosterboerderij
Pictures about a building with a long history, but unfortunatly disappeared in September 2006
Beelden van een gebouw met een lange geschiedenis, maar helaas verdwenen in september 2006.

01 aug 2006 : LTV old tractor show 2006 - LTV oude tractorenshow 2006
Pictures of the yearly old farm tractor meeting, managed by the Limburgse Tractor Vrienden.
Foto's over de jaarlijkse oude landbouwtractoren-meeting, ingericht door de Limburgse Tractor Vrienden.

15 jun 2006 : new wallpapers - nieuwe achtergronden
After the first wallpapers/screensavers of 1 jan 2006, see here 4 new ones. Two of them are derived from the Viaduct Moresnet picture serie: "Loc on the bridge" and "Bridge on double railway tracks". The third is from the Bretagne serie: "Ship wrecks". And the fourth from the Insel Hombroich serie: "Child and art".
Na de eerste achtergronden/schermbeveiligers op 1 jan 2006, ziehier 4 nieuwe. Twee ervan zijn afgeleid uit de serie over het Viaduct van Moresnet: "Loc op de brug" en "Brug op dubbel spoorstel". De derde is uit de serie over Bretagne: "Scheepswrakken". De vierde uit de Insel Hombroich reeks: "Kind en kunst".

01 may 2006 : Bretagne 2003 extra pictures - Bretagne 2003 extra foto's
Exactly 3 years after visiting Bretagne, it was a good moment to extend the panoramic serie with some square pictures.
Precies 3 jaar na de trip naar Bretagne, was het een goede gelegenheid om de panoramische reeks aan te vullen met enkele vierkante foto's.

25 maa 2006 : The viaduct of Moresnet - Het viaduct van Moresnet
A picture serie about the renovation of this Belgian train viaduct.
Een fotoreeks over de renovatie van dit Belgisch treinviaduct.

18 feb 2006 : agenda expositions - agenda tentoonstellingen
From now on, you'll find an overview of the expositions I have, alone, with Foto Total, or with other photographers. The overview starts from 2005 on. To see it immediately, click here ...
Vanaf nu vind je een overzicht van de tentoonstellingen die ik heb, hetzij alleen, hetzij met Foto total, hetzij met andere fotografen. Het overzicht start vanaf 2005. Wil je het meteen bekijken,
klik hier ...

08 jan 2006 : announcement - aankondiging EXPO FOTO TOTAL, 3-26 feb 2006
Foto Total, the photogroup of which I'm chairman, will have a picture exposition in the Cultural Centre of Maaseik (Belgium). Of course everybody's welcome on the vernissage (3 feb at 8 PM) or another day.
Note : from 17 feb 2006 on, see this announcement in new item about expositions.

Foto Total, de fotogroep waarvan ik voorzitter ben, stelt tentoon in het Cultureel Centrum van Maaseik (België). Uiteraard is iedereen welkom op de receptie (3 feb om 20.00 uur) of op een andere dag.
NB : vanaf 17 feb 2006 vind je deze aankondiging in de nieuwe rubriek over tentoonstellingen.

01 jan 2006 : wallpapers or screensavers - achtergronden of schermbeveiligers
A new tool on this site, with as first 5 pictures : "Flight to Havana", "Under the monsterjeep", "3 green people", "A pond, a swan, a bridge", and "Yanela's feet". New ones will be added in the future of course.
Een nieuwigheid op deze site, met als eerste 5 foto's "Vlucht naar Havana", "Onder de monsterjeep", "3 groene mensen", "Een vijver, een zwaan, een brug", en "Yanela's voeten". Nieuwe volgen later nog uiteraard.

01 dec 2005 : extended serie City Parade 2003 - serie City Parade 2003 uitgebreid
This serie, which existed of 4 x 4 pictures on this site, is extended now to 8 x 4 pictures.
Deze serie, die uit 4 x 4 foto's bestond op deze site, is nu uitgebreid tot 8 x 4 foto's.

26 nov 2005 : new picture choice page - nieuwe fotokeuzepagina
Because the number of picture series is increasing, it's time to have a better overview of "Martin's pictures". So the series are subdivided into items such as "on wheels", "cities & countries" etc ... and for each serie a little thumbnail picture lifts already a corner of the veil.

Omdat het aantal fotoreeksen toeneemt, werd het tijd voor een beter overzicht van "Martin's foto's". De series zijn nu onderverdeeld in diverse rubrieken zoals "op wielen", "steden & streken" enz ... en een kleine thumbnail-foto licht telkens al een tipje van de sluier op.

01 nov 2005 : Ethias Arena construction - bouw van de Ethias Arena
The first picture serie situated in my hometown Hasselt !
De eerste fotoserie die zich in mijn eigen stad Hasselt situeert !

01 oct 2005 : 3 new picture series - 3 nieuwe fotoreeksen
Planned to be put on the site at september 17, but I've been over-tired for 2 weeks. Meanwhile it's much better again, I'm going back to work and continuing this site of course. So just have a look at 3 new picture series: Gdansk, the Harley Davidson & Custom Car Show in Sinsheim, and Insel Hombroich.

Voorzien om op 17 september op de site te zetten, maar ik was 2 weken oververmoeid. Intussen ben ik weer veel beter, terug aan het werk en natuurlijk ook opnieuw bezig met deze site. Kijk dus maar eens naar deze 3 nieuwe fotoseries : Gdansk, de Harley Davidson & Custom Car show in Sinsheim, en Insel Hombroich.

04 sep 2005 : new site structure - nieuwe sitestructuur
Renewed and extended site structure, and a more elaborated page design.
A overview of what changed :
- English and Dutch version are merged into binary pages
- explanations (in both languages) about the pictures can be found now under the indexpage of each picture serie
- (this) mainpage "News and updates" is new, informing about the evolution of the site, or other news
- new mainpage "Information" (still empty now) to use for information or explanations about photography or photography-related themes
- the width of all pages and pictures has been adjusted to fit on 800 x 600-screens without using a horizontal scrollbar
- the site design is more elaborated now, e.g. the full-width logo's in color or gray above all pages.
Aangepaste en uitgebreide site-structuur, en een verder uitgewerkte presentatie van de pagina's.
Een overzicht van wat er is veranderd :

- Engelstalige en Nederlandstalige versie zijn samengevoegd in tweetalige pagina's
- toelichting bij de foto's staat nu telkens (in beide talen) onder de indexpagina van elke fotoreeks
- (deze) nieuwe hoofdpagina "Nieuws en updates" met evolutie van de site of ander nieuws
- nieuwe hoofdpagina "Informatie" (nu nog leeg) waarop in de toekomst informatie of toelichting verschijnt over fotografie of aanverwante onderwerpen
- alle pagina's en breedte van de foto's aangepast om op 800 x 600-schermen te kunnen bekijken zonder horizontale scrollbar
- vormgeving van de pagina's verder uitgewerkt, zoals de logo's in kleur of grijs op volledige breedte boven elke pagina

29 jul 2005 : Cuba-extra - Cuba-extra
Because of the nice reactions about Cuba 2001-2002, I've added an extra-serie, with panoramic pictures of 2002, a session with Yanela on Havana beach also in 2002, and pictures about "Michelle". Unfortunately, Michelle is not a nice girl, but the terrible hurricane in 2001, just in the last days before coming back to Belgium.
Omdat de reacties zo fijn waren over de reeks Cuba 2001-2002, heb ik een extra reeks toegevoegd, met panoramabeelden uit 2002, een sessie met Yanela op het strand van Havana in 2002, en foto's over "Michelle". Michelle is helaas geen leuke jongedame, maar de verschrikkelijke orkaan in 2001 die woedde tijdens de laatste dagen vóór de terugreis naar België.

09 jul 2005 : Czerniejewo (new), Polish steamlocs (extended) -
Czerniejewo (nieuw), Poolse stoomlocs (uitgebreid)

Both new additions are about Poland : a picture serie about the Palace Park of Czerniejewo, and added blue versions of the Gniezno steamloc pictures of 2004. Besides, all pictures on the site have date and signature now.
Beide nieuwe toevoegingen hebben met Polen te maken : een fotoserie over het Paleispark van Czerniejewo, en bij de stoomlocs in Gniezno van 2004 zijn blauwe fotovarianten opgenomen. Behalve dit, zijn nu alle foto's op de site voorzien van datum en ondertekening.

19 jun 2005 : first 5 picture series - eerste 5 fotoreeksen
After being some time under construction, my photosite on internet is finally ready now. Regularly some new picture series will appear, but now you'll find already these ones :
- a kaleidoscope of life in Cuba
- panoramic views of the coast area in Brittany-Bretagne
- the colourful people in the City Parade
- nostalgic steamlocs in Poland
- the atmosphere of car/motorbike/truck meetings in All American Weekend

Na enige tijd "onder constructie" te staan, is mijn fotosite op internet nu eindelijk klaar. Er zullen regelmatig nieuwe fotoseries op verschijnen, maar de volgende staan er nu al op :
- kaleidoscoop van het leven in Cuba
- panoramische beelden van de Bretoense kuststreek
- kleurrijke mensen in de City Parade
- nostalgische stoomlocomotieven in Polen
- de atmosfeer tijdens de auto/motor/vrachtwagen meetings op All American Weekend

back to menu -- terug naar menu